Zwiedzanie Zamku Drahim w Starym Drawsku

Zamek Dra­him, bo tak zwy­kło się nazy­wać zamek w Sta­rym Draw­sku, został zbu­do­wany w śre­dnio­wie­czu, w powszech­nie kró­lu­ją­cym wów­czas stylu gotyc­kim. Budow­ni­czymi zamku byli mnisi z Rycer­skiego Zakonu Szpi­tal­ni­ków św. Jana, zwani potocz­nie joan­ni­tami. Dla­tego też sam zamek nosi także nazwę – zamek Joan­ni­tów Dra­him. Joannici zaś wywo­dzili się ze śre­dnio­wiecz­nych bractw, które powsta­wały na Bli­skim Wscho­dzie. Ich głów­nym celem było nie­sie­nie pomocy ubo­gim, cho­rym i potrze­bu­ją­cym opieki.

MYNASZLAKU NIEZNANE MIEJSCA
Zamek Drahim
Zamek Drahim

Zwiedzanie Zamku Joannitów w Starym Drawsku

Opinie o Zamku Joannitów w Starym Drawsku były różne. Od negatywnych po pozytywne. Byliśmy bardzo ciekawi jak tam jest i mamy mieszane uczucia. Ogólnie miejsce sprawia wrażenie zaniedbanego i brudnego. Z tarasu widokowego rozciągają się piękne widoki na jezioro. Trafiliśmy na niedzielne popołudnie, gdy nie było nikogo. Sprzedawca biletów siedział w samochodzie i wyszedł, dopiero gdy weszliśmy do środka.

  • Bezpłatny parking znajduje się tuż obok atrakcji. Współrzędne: 53.6009, 16.1959.
  • Czas zwiedzania zamku to około 30 minut. Nie ma tam więcej co robić,
  • Ceny biletów na zamek: 12 złotych – normalny i 10 złotych – ulgowy,
  • Godziny otwarcia: w sezonie letnim od godziny 10 do 18, a w sezonie zimowym po dokonaniu rezerwacji.
Zamek Drahim
Zamek Drahim
przewodnik
Zamek Drahim parking
MYNASZLAKU FILM

Zamek powstał w miejscu XII-wiecznego grodu słowiańskiego

Zamek Dra­him powsta­wał w latach 1360-1366 na tere­nie, na któ­rym wcze­śniej ist­niał XII-wieczny gród sło­wiań­skiego ple­mie­nia Dra­wian. Gród Dra­wian swój okres świet­no­ści prze­ży­wał od VII do XII wieku, do momentu, aż zdo­był go Bole­sław Krzy­wo­usty wraz ze swo­imi woj­skami w cza­sie licz­nych walk o Zie­mie Pomor­skie. Następ­nie, w XII wieku tereny byłego grodu tra­fiły w posia­da­nie zakonu Tem­pla­riu­szy, aby na początku XIV wieku stać się wła­sno­ścią joan­nitów. Po licz­nych pery­pe­tiach i zawi­ro­wa­niach oraz pró­bach unie­za­leż­nie­nia się Zakonu Szpi­tal­ni­ków od pol­skiej Korony zostali oni osta­tecz­nie pozba­wieni prawa do zamku i wypę­dzeni przez króla Wła­dy­sława Jagiełłę.

Zamek Drahim
Zamek Drahim
MYNASZLAKU NIEZNANE MIEJSCA
Zamek Drahim
Zamek Stare Drawsko
Zamek Stare Drawsko
Zamek Stare Drawsko
Zamek Stare Drawsko
Zamek Stare Drawsko

Zamek Joan­ni­tów Dra­him – archi­tek­tura

Zamek Dra­him począt­kowo zbu­do­wany był z drewna, dopiero we wspo­mnia­nych latach 1360-1366 zakon­nicy zde­cy­do­wali się na stwo­rze­nie zamku muro­wa­nego, który usy­tu­owany został pomię­dzy dwoma jezio­rami: Draw­sko i Żerdno. Poło­że­nie zamku miało duże zna­cze­nie obronne, gdyż oba jeziora zabez­pie­czały dostęp do zamku i moż­li­wość ataku obcych wojsk od wschodu i zachodu, nato­miast od pół­nocy i połu­dnia, aby także unie­moż­li­wić ataki, zakon­nicy zbu­do­wali głę­bo­kie na pięć metrów fosy. 

Zamek w Sta­rym Draw­sku wypo­sa­żono także w drew­niany most zwo­dzony pro­wa­dzący do głów­nej bramy wjaz­do­wej oraz potężne, bo się­ga­jące aż do ośmiu metrów wyso­ko­ści, wały obronne wzmoc­nione kamie­niami. Zamek Joan­ni­tów Dra­him powstał na pla­nie kwa­dratu, zbu­do­wano go z wielu mate­ria­łów. Jako fun­da­menty posłu­żyły gra­ni­towe głazy, zaś do budowy obron­nych murów użyto kamie­nia i cegły.

Co cie­kawe, sto­so­wano w cza­sie budowy spe­cy­ficzny układ cegieł, zwany wąt­kiem gotyc­kim lub wąt­kiem pol­skim. Pole­gało to na ukła­da­niu wozówki oraz główki (czyli dłuż­szych i krót­szych boków) cegieł na prze­mian, tak, aby two­rzyły powta­rza­jący się motyw krzyża. Zakon­nicy zadbali także o spe­cjalne otwory strzel­ni­cze w murze usy­tu­owane na róż­nych wyso­ko­ściach, z któ­rych mogli w razie potrzeby strze­lać do wro­gów. Zamek Dra­him posia­dał także oka­zały dzie­dzi­niec wybru­ko­wany kamie­niami i wypo­sa­żony w rynsz­toki.

Zamek Stare Drawsko
Zamek Stare Drawsko
Zamek Stare Drawsko
Zamek Joannitów

Jak teraz wygląda zamek w Sta­rym Draw­sku?

Nie­stety, czasy świet­no­ści zamek Joan­ni­tów Dra­him ma już dawno za sobą? Lecz nie całość zam­ko­wych zabu­do­wań ule­gła znisz­cze­niu i zapo­mnie­niu. W cał­kiem dobrym sta­nie zacho­wały się ruiny murów zewnętrz­nych zamku. Do tej pory można podzi­wiać ich solidną budowę. Obec­nie atrak­cję dla tury­stów sta­no­wią chaty, które zostały zre­kon­stru­owane na dzie­dzińcu zamku. Chaty, w któ­rych w cza­sach j roz­kwitu budowli zakonników miesz­kali ludzie pra­cu­jący dla zakonu. Byli to zarówno rze­mieśl­nicy bie­gli w sztuce wytwa­rza­nia broni (na tere­nie zamku zna­le­ziono liczne groty kusz i oszcze­pów, frag­menty uprzęży dla koni, noży, sie­kier, oraz innej broni), jak rów­nież innych potrzeb­nych w codzien­nym życiu przedmio­tów i narzę­dzi.

Ist­niał także na zamku fol­wark oraz folwarczni chłopi, którzy dostar­czali żyw­ność jego miesz­kań­com. Podstawą była bardzo rozwinięta i rozpowszechniona hodowla zwierząt. Dowo­dem na to są kości zwie­rzęce (nale­żące do świń, owiec, krów, a nawet ptaków) zna­le­zione na tere­nie fol­warku. Prace archeologiczne pozwoliły też na znalezienie wielu sprzę­tów (między innymi fragmentów spławików na ryby oraz wędek), uży­wa­nych do powszech­nego i popu­larnego wów­czas rybołówstwa. Nie ma w tym nic dziwnego – wszakże zamek położony był u stóp bogatych w ryby jezior.

Warto zatem, odwie­dza­jąc w cza­sie waka­cyj­nych podróży woje­wódz­two zachodniopomor­skie, zbo­czyć nieco z utar­tych, nadmor­skich szla­ków, poje­chać do gminy Cza­pli­nek i odwie­dzić zamek w Sta­rym Draw­sku, obej­rzeć pozo­sta­ło­ści tej wspa­nia­łej i dostoj­nej nie­gdyś budowli, zasta­no­wić się nad histo­rią i naszym kul­tu­ro­wym dzie­dzic­twem.

Zamek Joannitów
Zamek Joannitów
Zamek Joannitów
Zamek Joannitów
Jeśli ten wpis dał Ci wartość, znalazłeś u nas potrzebną wiedzę, inspiracje do podróży, to będziemy wdzięczni, jak postawisz nam kawę. Tworzymy bloga z ogromną przyjemnością i pasją od ponad 12 lat. Kawa nam się przyda do dalszej pracy. :) Bardzo dziękujemy! To pozwoli nam się dalej rozwijać.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

NEWSLETTER!

Zapisz się do stałego grona czytelników MyNaSzlaku.pl

Nie spamujemy! Wysyłamy tylko konkretne wiadomości.