Zwiedzanie Zamku Drahim w Starym Drawsku

Zamek Dra­him, bo tak zwy­kło się nazy­wać zamek w Sta­rym Draw­sku, został zbu­do­wany w śre­dnio­wie­czu, w powszech­nie kró­lu­ją­cym wów­czas stylu gotyc­kim. Budow­ni­czymi zamku byli mnisi z Rycer­skiego Zakonu Szpi­tal­ni­ków św. Jana, zwani potocz­nie joan­ni­tami. Dla­tego też sam zamek nosi także nazwę – zamek Joan­ni­tów Dra­him. Joannici zaś wywo­dzili się ze śre­dnio­wiecz­nych bractw, które powsta­wały na Bli­skim Wscho­dzie. Ich głów­nym celem było nie­sie­nie pomocy ubo­gim, cho­rym i potrze­bu­ją­cym opieki.

Zamek Drahim
Zamek Drahim

Zwiedzanie Zamku Joannitów w Starym Drawsku

Opinie o Zamku Joannitów w Starym Drawsku były różne. Od negatywnych po pozytywne. Byliśmy bardzo ciekawi jak tam jest i mamy mieszane uczucia. Ogólnie miejsce sprawia wrażenie zaniedbanego i brudnego. Z tarasu widokowego rozciągają się piękne widoki na jezioro. Trafiliśmy na niedzielne popołudnie, gdy nie było nikogo. Sprzedawca biletów siedział w samochodzie i wyszedł, dopiero gdy weszliśmy do środka.

  • Bezpłatny parking znajduje się tuż obok atrakcji. Współrzędne: 53.6009, 16.1959.
  • Czas zwiedzania zamku to około 30 minut. Nie ma tam więcej co robić,
  • Ceny biletów na zamek: 12 złotych – normalny i 10 złotych – ulgowy,
  • Godziny otwarcia: w sezonie letnim od godziny 10 do 18, a w sezonie zimowym po dokonaniu rezerwacji.
Zamek Drahim
przewodnik
Zamek Drahim
Zamek Drahim parking
KALENDARZ

Zamek powstał w miejscu XII-wiecznego grodu słowiańskiego

Zamek Dra­him powsta­wał w latach 1360-1366 na tere­nie, na któ­rym wcze­śniej ist­niał XII-wieczny gród sło­wiań­skiego ple­mie­nia Dra­wian. Gród Dra­wian swój okres świet­no­ści prze­ży­wał od VII do XII wieku, do momentu, aż zdo­był go Bole­sław Krzy­wo­usty wraz ze swo­imi woj­skami w cza­sie licz­nych walk o Zie­mie Pomor­skie. Następ­nie, w XII wieku tereny byłego grodu tra­fiły w posia­da­nie zakonu Tem­pla­riu­szy, aby na początku XIV wieku stać się wła­sno­ścią joan­nitów. Po licz­nych pery­pe­tiach i zawi­ro­wa­niach oraz pró­bach unie­za­leż­nie­nia się Zakonu Szpi­tal­ni­ków od pol­skiej Korony zostali oni osta­tecz­nie pozba­wieni prawa do zamku i wypę­dzeni przez króla Wła­dy­sława Jagiełłę.

Zamek Drahim
Zamek Drahim
Jeśli korzystasz z naszych treści i znalazłeś u nas potrzebną wiedzę, inspiracje do podróży, to będziemy wdzięczni, gdy postawisz nam kawę. Tworzymy bloga z ogromną przyjemnością i pasją od ponad 10 lat. Kawa nam się przyda do dalszej pracy. :) Bardzo dziękujemy! To pozwoli nam się dalej rozwijać.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Zamek Drahim
Zamek Stare Drawsko
Zamek Stare Drawsko
Zamek Stare Drawsko
Zamek Stare Drawsko
Zamek Stare Drawsko

Zamek Joan­ni­tów Dra­him – archi­tek­tura

Zamek Dra­him począt­kowo zbu­do­wany był z drewna, dopiero we wspo­mnia­nych latach 1360-1366 zakon­nicy zde­cy­do­wali się na stwo­rze­nie zamku muro­wa­nego, który usy­tu­owany został pomię­dzy dwoma jezio­rami: Draw­sko i Żerdno. Poło­że­nie zamku miało duże zna­cze­nie obronne, gdyż oba jeziora zabez­pie­czały dostęp do zamku i moż­li­wość ataku obcych wojsk od wschodu i zachodu, nato­miast od pół­nocy i połu­dnia, aby także unie­moż­li­wić ataki, zakon­nicy zbu­do­wali głę­bo­kie na pięć metrów fosy. 

Zamek w Sta­rym Draw­sku wypo­sa­żono także w drew­niany most zwo­dzony pro­wa­dzący do głów­nej bramy wjaz­do­wej oraz potężne, bo się­ga­jące aż do ośmiu metrów wyso­ko­ści, wały obronne wzmoc­nione kamie­niami. Zamek Joan­ni­tów Dra­him powstał na pla­nie kwa­dratu, zbu­do­wano go z wielu mate­ria­łów. Jako fun­da­menty posłu­żyły gra­ni­towe głazy, zaś do budowy obron­nych murów użyto kamie­nia i cegły.

Co cie­kawe, sto­so­wano w cza­sie budowy spe­cy­ficzny układ cegieł, zwany wąt­kiem gotyc­kim lub wąt­kiem pol­skim. Pole­gało to na ukła­da­niu wozówki oraz główki (czyli dłuż­szych i krót­szych boków) cegieł na prze­mian, tak, aby two­rzyły powta­rza­jący się motyw krzyża. Zakon­nicy zadbali także o spe­cjalne otwory strzel­ni­cze w murze usy­tu­owane na róż­nych wyso­ko­ściach, z któ­rych mogli w razie potrzeby strze­lać do wro­gów. Zamek Dra­him posia­dał także oka­zały dzie­dzi­niec wybru­ko­wany kamie­niami i wypo­sa­żony w rynsz­toki.

Zamek Stare Drawsko
Zamek Stare Drawsko
Zamek Stare Drawsko
Zamek Joannitów

Jak teraz wygląda zamek w Sta­rym Draw­sku?

Nie­stety, czasy świet­no­ści zamek Joan­ni­tów Dra­him ma już dawno za sobą? Lecz nie całość zam­ko­wych zabu­do­wań ule­gła znisz­cze­niu i zapo­mnie­niu. W cał­kiem dobrym sta­nie zacho­wały się ruiny murów zewnętrz­nych zamku. Do tej pory można podzi­wiać ich solidną budowę. Obec­nie atrak­cję dla tury­stów sta­no­wią chaty, które zostały zre­kon­stru­owane na dzie­dzińcu zamku. Chaty, w któ­rych w cza­sach j roz­kwitu budowli zakonników miesz­kali ludzie pra­cu­jący dla zakonu. Byli to zarówno rze­mieśl­nicy bie­gli w sztuce wytwa­rza­nia broni (na tere­nie zamku zna­le­ziono liczne groty kusz i oszcze­pów, frag­menty uprzęży dla koni, noży, sie­kier, oraz innej broni), jak rów­nież innych potrzeb­nych w codzien­nym życiu przedmio­tów i narzę­dzi.

Ist­niał także na zamku fol­wark oraz folwarczni chłopi, którzy dostar­czali żyw­ność jego miesz­kań­com. Podstawą była bardzo rozwinięta i rozpowszechniona hodowla zwierząt. Dowo­dem na to są kości zwie­rzęce (nale­żące do świń, owiec, krów, a nawet ptaków) zna­le­zione na tere­nie fol­warku. Prace archeologiczne pozwoliły też na znalezienie wielu sprzę­tów (między innymi fragmentów spławików na ryby oraz wędek), uży­wa­nych do powszech­nego i popu­larnego wów­czas rybołówstwa. Nie ma w tym nic dziwnego – wszakże zamek położony był u stóp bogatych w ryby jezior.

Warto zatem, odwie­dza­jąc w cza­sie waka­cyj­nych podróży woje­wódz­two zachodniopomor­skie, zbo­czyć nieco z utar­tych, nadmor­skich szla­ków, poje­chać do gminy Cza­pli­nek i odwie­dzić zamek w Sta­rym Draw­sku, obej­rzeć pozo­sta­ło­ści tej wspa­nia­łej i dostoj­nej nie­gdyś budowli, zasta­no­wić się nad histo­rią i naszym kul­tu­ro­wym dzie­dzic­twem.

Zamek Joannitów
Zamek Joannitów
Zamek Joannitów
Zamek Joannitów

NEWSLETTER!

Zapisz się do stałego grona czytelników MyNaSzlaku.pl

Nie spamujemy! Wysyłamy tylko konkretne wiadomości.